به کلوپ من و ما خوش آمدید

Welcome to Club ManoMa

کلوپ من و ما، بستری پویا و نوپرداز برای شادابی جان و رشد اندیشه 

A dynamic and creative forum for the body's and mind's well-being

 برنامه آینده

مرامنامه کلوپ من و ما

کلوپ من و ما، بستریست مردمی جهت ایجاد و افزایش آگاهی و دانش، آرامش روان، شادابی جان و رشد اندیشه در بین ایرانیان


برنامه های این کلوپ در راستای گرد هم آوری و هم افزایی تواناییها، ایده ها، خلاقیت ‌ها و نوآوری های آشکار و نهان در بین ایرانیان بررسی، برنامه ریزی، اجرا و بهینه میگردد


گسترش همدلی، همراهی و همبستگی بین ایرانیان در راستای رسیدن به ایرانی آزاد و آباد، پویا، صلح جو و پر شکوه از ویژگیها و خواستهای بنیانی تمامی برنامه های این کلوپ میباشد


کلوب من و ما پیرو هیچ گونه ایدئولوژی سیاسی و باور دینی نبوده و رها از هر گونه وابستگی مالی به ارگان، حزب، دولت یا سازمانی میباشد


کلوپ من و ما پذیرای همزیستی و همجواری و همکاری با افراد و گروه ها از هر سنی، جنسیت، گرایش جنسی، پیشینه کاری یا تحصیلی، دینی، قوم و نژادی که به مرامنامه این کلوپ پایبند هستند، میباشد


این کلوپ در چارچوب برنامه های خود با هرگونه رفتاری که سبب گسستن همبستگی و همدلی یا تعرض به حریم فردی گردد مخالفت و مبارزه خواهد نمود


کلوپ من و ما، رژیم جمهوری اسلامی را حکومتی دیکتاتور و غیر مردمی میپندارد و بدین جهت در هیچ زمینه، زمانی یا مکانی با این رژیم یا افراد، نهادها و سازمانهای وابسته به آن رابطه، همفکری، همراهی یا همکاری نخواهد داشت


از باورهای بنیادی این کلوپ به واژه هایی چون انسانیت، مهر، بخشش، آزادی بیان و اندیشه، هنر، دانش و پویایی می توان اشاره نمود